History Training

SN        Training Conducted                            Batch            No. of Participants                                

१.          प्रशासनिक व्यवस्थापन तालिम             २                      २९
२.          पि.टि. तालिम                                     १९                  ३७
३.           ड्रिल तालिम                                      ३०१                ४५
४.           बिल्लादार तालिम                              ३९९                ५७
५.           स.प्र.स.नि.आधारभूत तालिम              १६ (क)           ६९ (1st phase)
६.           से.मु. हतियार (स.प्र.स.ह.) तालिम       ४७१                ५२
6.            सेमुपत्ति तालिम  (स.प्र.ब.ह.)              ४४                 ३८